PRACOWNIA - oferta

W Pracowni Terapeutyczno-Artystycznej "Adrianna" 

znajdziesz następujące formy diagnostyczno/terapeutyczne:1. Diagnoza neurologopedyczna:
 • wywiad z rodzicem (w przypadku dziecka),
 • wywiad z pacjentem/opiekunem (w przypadku osoby dorosłej),
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych,
 • orientacyjne badanie słuchu,
 • badanie słuchu fonemowego,
 • badanie słownika czynnego i biernego,
 • badanie zdolności werbalizowania pojęć, 
 • ocena jakości/czystości artykulacji,


2. Terapia logopedyczna
 • usuwanie wad wymowy wszelkiego rodzaju 
 • sygmatyzm - 
 • parasygmatyzm - 
 • rotacyzm - 
 • pararotacyzm - 
 • lambdacyzm - 
 • kappacym -  
 • gammacyzm - 
 • mowa bezdźwięczna -
 • nosowanie - 3. Terapia zaburzeń mowy i komunikacji:
 • usuwanie lub złagodzenie zaburzeń mowy i komunikacji u dzieci i dorosłych,
 • zajęcia prowadzone są w formie indywidualnych spotkań,
 • celem spotkania jest nawiązanie kontaktu z dzieckiem/doroslym, wywołanie spontanicznej artykulacji, praca nad rozwojem mowy, eliminacja niechęci do mówienia, bogacenie slownika czynnego i biernego.
do głównych zaburzeń mowy należą:

 • afazja:
 • dyzartria:
 • jąkanie:


4. Wczesna profilaktyka logopedyczna - wspomaganie rozwoju mowy (dzieci 2-3 letnie)
 • rozwijanie (w zabawie) umiejętności komunikacyjnych, językowych i artykulacyjnych dziecka,
 • ćwiczenia ortofoniczne, czyli specjalnie organizowane ćwiczenia zmierzające do doskonalenia u dzieci akustycznej percepcji i kinestetycznej produkcji słowa, co wymaga dobrze wygimnastykowanych narządów mowy.
 • ćwiczenia słuchowe z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem dźwięków mowy,
 • ćwiczenia rozumienia wypowiedzi,
 • ćwiczenia pamięci słownej,
 • ćwiczenia rozwijające słownictwo,
 • ćwiczenia w budowaniu zdań i wypowiedzi,
 • ćwiczenia oddechowe, głosowe, 
 • ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.5. Terapia surdopedagogiczna z wychowaniem słuchowym obejmuje ćwiczenia:
 • stymulujące ogólny rozwój dziecka z wadą słuchu,
 • nadawania znaczenia dźwiękom,
 • lokalizacji źródła dźwięku, rozpoznawania cech dźwięku,
 • rozpoznawania i odtwarzania rytmów,
 • rozwijające słuch fonemowy i fonematyczny,
 • koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
 • kształtujące mowę dziecka z zaburzeniami słuchu,
 • rozwijające zasób słownika czynnego i biernego,
 • doskonalące umiejętności gramatyczne i leksykalne,
 • doskonalace sprawność artykulacyjną,
 • kształtujące umiejętność wypowiadania się,
Zajęcia dostosowane są do wieku i umiejętności dziecka.

Celem zajęć jest 
 • dostosowanie umiejętności komunikacyjnych, 
 • wzbogacanie słownictwa,
 • poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie,
6. Terapia dysleksji, dysortografii.

 • terapia dysleksji przeznaczona jest dla uczniów mających specyficzne problemy z czytaniem i pisaniem,
 • terapia dysortografii przeznaczona jest dla osób mających specyficzne problemy w poprawnym pisaniu mimo znajomości zasad ortograficznych,  7. konsultacje logopedyczne:

 • przeznaczone są dla rodziców
Podczas konsultacji:
 • wyjaśniam istotę zaburzenia jakie ma dziecko,
 • wyjaśniam istotę terapii,
 • wskazuję cel kontynuacji pracy terapeutycznej w domu,
 • przedstawiam formy i metody pracy z dzieckiem w domu,
 • nie diagnozuję dziecka (diagnoza jest osobną formą pracy).


Zapraszam
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za Twoje słowa ;-) Są inspiracją do mojej dalszej pracy ;-)